Paragraph Organization in Filipino Part 1

cse%2Breviewers

DIREKSYON: Iayos ang pagkasunod-sunod ng mga pangungusap sa bawat bilang upang bumuo ng isang talatang nagtataglay ng malinaw at maayos na kahulugan. 


1. 

A. Ang Asia- Pacific Economic Cooperatin (APEC) ay tinatawag noong 1989 ng 18 member-nations. 

B. Ang APEC meeting noong 2004 ay ginanap sa Santiago, Chile 
K. Bago ang taunang pagpupulong, nagkaisa na magdaos ng Ministerial meeting ang bansang host sa pagtitipon. 
D. Ang tuntunin (Goals) ng PAEC ay malayang kalakalan, pagtutulungang pang-ekonomiya, serbisyo, teknolohiya, atbp. 
1. ABDK 
2. AKDB 
3. BADK 
4. BDKA 
5. BKAD 
Ans: 1 – BKAD 
2. 
A. Isinasagawa ng maunlad na bansa ang pagtulong at pagpapalakas ng balangkas ng kabuhayang-bansa. 
B. Kailangan ng mga bansang huli sa kaunlaran tulad ng pilipinas na matamo ang kapanatagang kabuhayang Pilipinas. 
K. Ang pagpaplano sa kabuhayang Bansa ayn kinikilalang tungkulinh ng mga makabagong pamahalaan 
D. Sa Pilipinas. Tulad ng di maunlad na mga bansa, ang pamahalaan ay pangunahing tanggapan sa pagpapaunlad 
1. ADKB 
2. ADBK 
3. KABD 
4. KDBA 
5. DABK 
Ans: 3 – KABD 
3.
A. Ang mga pananagutan sa batas ng tagapagutos ay maraming kadahilanan. 
B. Tunay na kasiya-siya ang gayong pagtitiwala sa tagapagutos 
K. Ang tagapagutos, kung gayon ay kinikilalang katiwala hindi lamang ng kapanakan ng mga sosyo kundi ng mga mamayang nakikipagkalakalan sa korporasyon. 
D. Ang mahalaga sa mga ito ay yang katotohan na ngayon ay tiyak na hilig ng pangangalakal na malagay sa anyong korporasyon at hindi batay sa isang pangmamamayan o sa pagsasamahan ng dalawa. 
1. AKDB 
2. ADKB 
3. BKAD 
4. KDAB 
5. DABK 
Ans: 2 – ADKB 
4. 
A. Ang tunay na pag-uri sa katangian ng isang hanapbuhay ay nasasalig sa katapatan sa isang mahigpit na batas ng kaasalang moral. 
B. Ang kasalanang moral ay nagsasaligsig sa kaisipang naglalayon sa matamo ng lahat ng kinauukulan ang pinakamalaking biyaya at ang pagbubunsod ng mapayapang pag-uugnayan ng mga pagtuos. 
K. Ang malaking bahagi ng propesyon ay nasasalig sa pagtuipad ng mga tagapag-utos sa kanilang bats at moralidad 
D. Ang isang tao ay matatawag bahagi ng propesyonay nasasalig sa pagtupad ng mga tagapag-utos sa kanilang moralidad. 
1. ABKD 
2. DABK 
3. KBAD 
4. KABD 
5. BDKA 
Ans: 3 – KBAD 
5. 
A. Ito ay parang ibon na maamo sa mga taong nagpapala sa kanya at mailap sa mga naggwawalang-bahala. 
B. Tagumpay ang hangad ng bawat tao ngunit ang tagumpay nama’y di napa’y di napakakamit sa lahat ng tao. 
K. Sikap at tiyaga ang kailangan upang ito ay matamo. 
D. Sino mang magkapalad na magkamit nito ay nagging tampulan ng paghanga at nagsisilbing huwaran ng iba. 
1. ABKD 
2. AKDB 
3. BAKD 
4. BADK 
5. KBAD 
Ans: 3 – BAKD 

6.
A. Si DR. Jose Rizal sa pamamagitan ni elias sa kanyang nobelang Noli Me Tangere ang nagsabi nito. 
B. Kung pag-iisipang mabuti ang pangungusap. Lalong titibay ang ating pangdakila sa ating pambansang bayani. 
C. Hindi natin kinakailangan pang lumabas ng ating bahay, upang ang kanyang sinabi ay mapatotohanan. 
D. Ang taong may isang salita ay isang dakilang nilikha. 
1. DABK 
2. BAKD 
3. KADB 
4. DAKB 
Ans: 1 DABK 
7.
A. Ngunit napakarami sa mga tao ang hanggang ngayo’y alipin hindi ng kanilang kapwa kundi ng salapi. 
B. Nang dahil dito’y kayrami ng napahamak. 
K. Tiyak na alang sino mang nagnanais maging alipin sapagkat ito’y nangangahulugan siya’y may dapat sundin sa lahat ng sa lahat ng sandal. 
D.sino ang may nais magiging alipin? 
1. ABDK 
2. AKDB 
3. BKAD 
4. DKAB 
5. DAKB 
Ans: 4 – DKAB 
8.
A Dapatwat sa kabila ng sinasabi sa bibiliya na ang magpakababa ay itataas at ang nagpalakas ay ibababa, higit ang mapagmataas kaysa mapagkumbaba. 
B. Ang pagpapakumbaba ay isang magandang katangian dapat taglayin ng bawat tao. 
K. Tunay na napakamaganda ng katangian ito’y nabanggit sa Banal na kasulatan. 
D. Maraming mga taong naniniwala na ang bibliya ay isang gintong aklat ng buhay. 
1. ABKD 
2. AKDB 
3. DBKA 
4. BKDA 
5. KBAD 
Ans: 3 – DBKA 
9.
A. Isang paggibik lamang ng isang namamahayag ang mga mamayan ay bumalikwas at sumaklolo sa mga biktima ng gumuhong mga gusali sa Baguio at Cabanatuan. 
B. Ang buong kagamitan kinakailangan sa pagliligtas ay buong-puso ipinagkaloob g mga mayroon nito 
K. Dahil dito, nalaman ng daigdigna sila’y handang dumamay sa mga nangangailangan maging sila’y handang dumamay . 
D. Ang naganap na lindol noong ika 16-ng hulyo ay nabunyag sa mga napakagandang katangian ng mga Pilipino. 
1. ABKD 
2. AKDB 
3. KABD 
4. DAKB 
5. DKAB 
Ans: 5 –DKAB 
10.
A. Pag-ibig ang sanhi ng lahat ng pangyayari sa buong daigdig. Binaril si Rizal dahil sa pag-ibig niya sa bayan. 
B. May digmaan dahil sap ag-ibig sa tinubuang lupa. 
K. May mga nagaganap na krimen dahil sa sarili. 
1. ABK 
2. AKB 
3. BKA 
4. KAB 
5. BAK 
Ans: 5- BAK 
To download this reviewer, click HERE. God bless!


READ  English Grammar and Correct Usage Part 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *