Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Buwan ng Wikang Pambansa 2022

Buwan ng Wikang Pambansa 2022

Alinsunod sa itinakdang Proklamasyon Bilang (Blg.) 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing 1-31 ng Agosto, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 8-6 serye 2022 na nagtatakda ng temang, Filipino at Mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Paglikha at Pagtuklas na naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika.

Layunin ng Buwan ng Wika 2022 ang sumusunod:

a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyo Blg. 1041;

b. Maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nito;

c. Mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nitó na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko;

d. Maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at

e. Maipakilala sa mga mamamayan Pilipino ang KWF bilang ahensiya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.

Para sa iba pang impormasyon, basahin ang Memorandum Pangkagawaran Blg. 73, s. 2022

OUR LATEST POST