Grammar and Correct Usage in Filipino Part 2


DIREKSYON: Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong.
1.Sabihin ang gawa ng pagsasalitang ito: “Iwasan ang imburnal, may nagtratrabaho.”
1.Pantukoy                   
2.Pagkukunwari
3.Babala     
4.Pasasamat
5.Pahiwatig
ans: 3
2.”Mikaela. tigilan mo muna ang __________ at kumain ka muna.
1. labahan
2. lalabhin
3. labahin
4. paglaba
5. paglalaba
ans: 5
3. “Ikaw naman kasi, hindi ka nag-aaral mabuti ng aralin kagabi.”
1. pagkontrol ng kilos ng iba
2. paglikha
3. pagbibigay ng impormasyon
4. pagbabahagi ng damdamin
5. wastong pananalita 
Ans:4
4. “Kami ay sa Davao mag-babakasyon sa darating na buwan.” Ano ang ayos ng pangungusap?
1. di-karaniwan
2. karaniwan
3. walang paksa
4. walang pandiwa
5. panalaysay
Ans: 1
5. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap?
1.Isang guro na babaeng anak na bunso ni Jose si Bernice
2.Isang guro na si Bernice, ang bunsong anak na babae ni Jose
3.Isang guro na bunsong babaeng anak ni Jose si  Bernice
4.Isang guro na bunsong babaeng anak ni Jose
5.Bunsong babaeng anak ni Jose si Bernice ay isa nang guro
Ans: 2

6. Ang tambal na salitang “matang-agila ay may ibig sabihin na?
1.nanlilisik
2.matalas
3.nakakatakot
4.mapang-akit
5.malalaki
Ans: 2
7. Alin sa mga sumusunod ang pinkatamang pangungusap?
1.Likas na sa ating mga Filipino ang pagsakay sa dyipni araw-araw.
2.Kakambal na ng ating pagka-Filipino ang araw-araw na pagsakay sa dyipni.
3.Ang pagsakay sa dyipni araw-araw ay natural na kaugaliang Filipino.
4.An gating pagka-Filipino ay kakambal na ang pagsakay-sakay sa dyipni araw-araw.
5.araw araw na lang sa dyipni sumasakay ang Filipino.
Ans:3
8. Alina ng pinakamabisang salin ng sumusunod na kasabihan: “ Law grind the poor and the rich men rule the law.”
1.Ang batas ay nagpapahirap sa mga aba samantalang ang mayayaman ang nagpapatakbo ng batas.
2.Mapalad ang mayayaman sapagkat sila ay makapangyarihan sa mahihirap.
3.Walang pagkapantay-pantay sa ilalim ng batas.
4.Ang batas ay ginagawa para lalong pahirapan ang amhihirap at pagaanin ang buhay ng mayayaman
5.Ang katarungan ay para sa mayayaman lamang.
Ans: 3
9. “Ang karapatan mo, ipaglaban mo.” Ano ang ibig sabihin nito?
1.ipagtatanggol ka ng abogado
2.alamin mo ang mga karapatang pantao
3.alamin mo ang mga batas ng bayan
4.tawagin ang mga kainauukulan
5.hindi lahat ng tao ay may karapatan
ans: 2
10. Ano ang sinasabi ng tagapanguna sa isang pagpupulong upang maghudyat na wakas na ito?
1.Salamat sa inyong pagdalo sa pulong na ito
2.Tapos na. Maari ba kayong umuwi.
3.Maari na kayong umalis, tapos na tayo.
4.Dito nagtatapos ang ating pagpupulong. Salamat.
5.Maraming Salamat Po.
Ans: 4
B. Talasalitaan (Vocabulary in Filipino)
DIREKSYON: Pilliin ang salitang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap.
11. Ang sentro ng pagdidiriwang ng sentenaryo ay sa Kawit, Caviteika-10 taon
1.ika-10 taon
2.ikasandaangtaon
3.ika-20 taon
4.panghabang panahon
ans: 2
12. Ang salungguhit ay gawa ng panday.
1.Itak
2.Tali
3.Basket
4.Sungkit
Ans: 4
13. Si Ginoong Pepe ay nagbigay ng salawsaw.
1.galak
2.gulo
3.salapi
4.lungkot
ans: 4
14. Kailangan ang luop para hindi lumaganap ang dengue.
1.lason
2.ineksyon
3.lamok
4.suob
ans: 4
15. Nakatulog si Ama sa himingting ng kapaligiran.
1.Katahimikan
2.Kaingayan
3.Kapaguran
4.Lakas ng hangin
Ans: 1
C. Ang sumusunod na pagsasanay ay may kinalaman sa aral mula sa Bibliya.   Piliin ang tamang sagot.
“Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang layamanan ng sanlibutang ito.  Maubos man ito’y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggang” (Luk  16: 9)
16.  Ang ang kahulugan ng sanlibutan .
1.katauhan
2.mga israelita lamang
3.apostoles
4.dukha
ans: 1
17. Ano ang tinutukoy ng pariralang tahanang walang hanggan
1.tahanang walang hagdan
2.mundo
3.kaharian ng diyos
4.impierno
ans: 3
18. Sino ang may-ari  ng kayamanang binanggit ?
1.ikaw at ako
2.ang pamahalaan
3.hindi binanggit sa talinghaga
4.ang mayayaman
ans: 3
19. Saan nararapat gamitin ang kayamanan ng sanlibutan?
1.pagtulong sa mahihirap na kapwa
2.pag-iwas sa buwis
3.paghahanapbuhay
4.pagsuporta sa pamahalaan
ans: 1
20. Ang salitang ito’y tumutukoy sa
1.Diyos
2.kayamanan ng sanlibutan
3.mga pagsisikap
4.mga mahihirap
ans: 2
D. “Kung paanong tayo’y walang dala nang sumipot ditto sa daigdig, wala rin tayong madadala pagnanaw natin.”(mangangaral 5: 15)
21. Kailan tayo sumipot sa daigdig ?
1.sa pagsikat ng araw
2.sa paglubong ng araw
3.sa ating pagsilang
4.sa ating pagpanaw
ans: 3
22. Paano tayo ipinanganak?
1.mayroon ng kayamanan
2.walang saplot, walang yaman
3.masagana
4.walang binanggit
ans: 2
23. Paano naman tayo namamatay?
1.gaya ng tayo’y isinilang
2.masagana
3.marangya
4.walang binanggit
ans: 1
24. Alin ang pinkatamang pahayag?
1.Tinitigan niya ang langit
2.Tiningala niya ang langit
3.Sinulyapan niya ang langit
4.Tinitingnan niya ang langit
Ans: 2
25. Ano ang mensahe ng sumusunod na pahayag? “ Bunsod ng globalisisyon, kontraktwalisasyon at pagsasa   -pribado ng mga ari-arian ng gobyerno.”
1.Paubos na ang pambansang ari-arian
2.Pamamayaning Kapitalista
3.Walang permanente sa trabaho
4.Kailangan maging kompitent sa paggawa
Ans: 2
26. Kailangan ng nanay ang suka. Inutusan  niya ang anak na si Jose.” Jose._____
Ka nga ng  suka sa tindahan ni Aling Bining.”
1.bumili
2.pabili
3.magbili
4.magpabili
ans: 1
27. Karamihan  sa sulat-kamay ng mga mag-aaralngayon ay mapapangit.
          1                           2                            3                               4
1.4
2.3
3.2
4.1
Ans: 4
28. Masusuring __________ ng huwes ang nasasakdal nang kami ay dumating.
1.tanungan
2.tinanong
3.pinagtatanong
4.tinatanong
ans: 3
29. “Kailangan __________ natin ang ating sariling wika.”
1.pamalakihin
2.ipagmamalaki
3.pagmamalakihin
4.ipagmamalaki
ans: 4
30. Laging umuukilkil sa isipan ng ama ang nasirang pangako ng anak.
1.sumasapi
2.bumubuhay
3.sumasagi
4.gumugulo
ans: 3

To download this reviewer, click HERE. God bless!