Grammar and Correct Usage in Filipino Part 1


DIREKSYON: Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong.
1. Ang saging __________ ay di magbubunga ng santol.
1.kailanman
2.kailain man
3.kaylanman
4.lamang
Ans: 1
2. Siya’y isang bulag, ngunit kaya niyang gumuhit ng larawan. Siya’y isang _________.
1.imbentor
2.manunulat
3.dalubhasa
4.pintor
Ans: 4
3. Anong hukuman ang siyang __________ ng mga kaso ng korupsyon.
1.Court of Appeals – manglilitis
2.Sandingan Bayan – naglilitis
3.Korte Suprema – maglilitis
4.Ombudsman – tagapaglitis
Ans: 2
4. “Hiwalayin ang natutunaw at di-natutunaw na basura.” Ang ibig sabihin nito ay
1.Isang lalagyan
2.May pera sa basurahan
3.Ang plastik, gulay at papel ay maaring pagsamahin
4.Ang plastik, gulay at papel ay pagsamahin
Ans: 4
5. Nagulat ang mga Amerikano __________ sa Pearl Harbor ng mga Hapon .
1.dumating
2.nagsidating
3.magsidating
4.nagsidating
Ans: 2

6. Maraming uri ng Pilipino ngunit ay katanggap-tanggap ay ang
1.Taglish
2.tuwirang Pilipino sa kabuuang wika
3.puno ng salitang hiram
4.ayon sa panitikan
Ans: 2
7. Alin ang kahulugan ng kahiramang suklay?
1.kaibigan
2.kakilala
3.kalahi
4.karibal
Ans: 1
8. Sa “ Espiritu ni Bathala ang nangangalaga ay kanilang kalusugan” ang ipinahihiwatig ng katangian ay
1.makapangyarihan
2.matalino
3.mabisa
4.matulungan
Ans: 1
9. Pwedemo bang ulitin uli ang iyong sinabi? Walang mali                   
     A                    B        C                   D              E       
 
1.A
2.C
3.D
4.E
Ans: 2
10. Maysariling panitikan na tayo ng dumating ang mga Kastila sa pilipinas.      
         A                   B                  C                               D      
Walang malil.
         E

1.B
2.C
3.A
4.E
Ans: 2
11. Alina ng babala na dapat sundin ng mga mamamayan?
1.Itapon ang basura sa kalye
2.Bayaran ang buwis para may kita ang pamahalaan
3.Gawin ang paghihiwalay ng basura
4.Ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga criminal
Ans: 3
12.” Ang sinuman ay makakabuo ng matibay na tubid kung pagsasama-samahin ang sinulid.” Ang ibig sabihin nito ay:
1.Ang lakas ng tao ay nasa pagkakaisa nila
2.Nagkakaisa ang mga tao
3.Kailangan magkaisa tayong lahat
4.Magkaisa ang mga tao kaya hirap magkaisa
Ans: 1
13. Usap-usapan sa mga barangay ang _________ ng magkaibang iyan.
1.pagtatampo
2.pakikitampo
3.pakikipagtampuhan
4. pagtatampuhan
Ans: 4
14. Ano ang ayos ng pangungusap na ito? “ Kami ang nakikipagsapalaran sa lungsod.”
1.walang paksa
2.di-karaniwan
3.karaniwan
4.walang pandiwa
ans: 2
15. “Ikinalulungkot ko ang nangyari .” Ito ay nagpapahiwatig ng
1.paghula
2.pagtatanong
3.pagsagot
4.paghingi ng paumanhin
ans: 4
16. Masusuring inilarawan ni Francisco ang taglay na kagandahan ng kanyang bayan.
1.Masususing inilarawan ni Francisco ang taglay na kagandahan ng kanyang bayan.
2.Masususing inilarawan ni Francisco ang taglay na kagandahan ng kanyang bayan.
3.Ang kagandahan ng kanyang bayan ay masususing inilarawan ni Francisco.
4.Masususing naglalarawan ni Francisco ang taglay na kagandahan ng kanyang bayan.
Ans: 2
17. Kung bayani si Malvar dahil sa siya ang huling sumuko, bayani rin si Abad Santos dahil sa hindi siya sumuko.
1.Dahil hindi siya sumusuko.
2.Dahil ayaw niyang  sumuko.
3.Dahil sa hindi siya nagpasuko.
4.Dahil sa hindi siya sumuko.
Ans: 4
18. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalimuyak.
1.Ang bango ng mga bulaklak ay humahalimuyak.
2.Ang bango ng mga bulaklak ay napakahalimuyak.
3.Ang mga bulaklak ay humahalimuyak.
4.Ang mga bango ng bulaklak ay humahalimuyak.
Ans: 3
19.Gabing-gabiding iyon tumulak patungong Cebu ang barko.
             A             B            C                                      D
Ans: A
20. Ginto ang halaga : napakamahal
1.ginintuan : napakaganda
2.pilak na buhok : matatanda
3.balat sibuyas : mahirap
4.hampas ng langit : parusa
ans: 4
To download this reviewer, click HERE. God bless!