Paragraph Organization in Filipino Part 1

Paragraph Organization in Filipino Part 1 is one the topics that needs mastery in Civil Service Exam. Reviewees need to master the key points that are crucial and needs extra attention. To do this, the reviewee should read and understand each item with proper care. In taking Civil Service Exam, memorization is only a technique but it can’t help you pass the exam. It means that you have to read, understand and internalize the topics. Understanding the questions very well before analyzing it is the best trick to do.

In reviewing Paragraph Organization in Filipino Part 1, the brain should act as a gallery. The reviewee must master retention of difficult points. There are choices and options but those are very close to the correct answer. To pick the best answer, the reviewee should master the techniques very well. With four difficult choices, only one is the answer. It takes wit and speed as well as control to point the answer in a matter of one (1) minute.

Some items in Paragraph Organization in Filipino Part 1 are easy. Yet, the difficult questions outnumber the easy ones. During the review, it is best if you stay focus and think that the review is the real scenario. In this manner, you will be used to the flow of the process of the exam. The positive mentality is what matters the most and it will add to your advantage. Questions in each item may be difficult at first reading but as you read it twice, you will find it easy to answer. Paragraph Organization in Filipino Part 1 is very important and this is one point that you need to practice.

Many said that Civil Service Exam is difficult to pass and it is agreeable. If an aspiring taker wishes to pass the examination, he/she must focus on the review to nail it!

English Grammar and Correct Usage Part 1
Civil Service Examination Reviewer

Paragraph Organization in Filipino Part 1

DIREKSYON: Iayos ang pagkasunod-sunod ng mga pangungusap sa bawat bilang upang bumuo ng isang talatang nagtataglay ng malinaw at maayos na kahulugan.

1.

A. Ang Asia- Pacific Economic Cooperatin (APEC) ay tinatawag noong 1989 ng 18 member-nations.

B. Ang APEC meeting noong 2004 ay ginanap sa Santiago, Chile

K. Bago ang taunang pagpupulong, nagkaisa na magdaos ng Ministerial meeting ang bansang host sa pagtitipon.

D. Ang tuntunin (Goals) ng PAEC ay malayang kalakalan, pagtutulungang pang-ekonomiya, serbisyo, teknolohiya, atbp.

1. ABDK

2. AKDB

3. BADK

4. BDKA

5. BKAD

Ans: 1 – BKAD

2.

A. Isinasagawa ng maunlad na bansa ang pagtulong at pagpapalakas ng balangkas ng kabuhayang-bansa.

B. Kailangan ng mga bansang huli sa kaunlaran tulad ng pilipinas na matamo ang kapanatagang kabuhayang Pilipinas.

K. Ang pagpaplano sa kabuhayang Bansa ayn kinikilalang tungkulinh ng mga makabagong pamahalaan

D. Sa Pilipinas. Tulad ng di maunlad na mga bansa, ang pamahalaan ay pangunahing tanggapan sa pagpapaunlad

1. ADKB

2. ADBK

3. KABD

4. KDBA

5. DABK

Ans: 3 – KABD

3.
A. Ang mga pananagutan sa batas ng tagapagutos ay maraming kadahilanan.

B. Tunay na kasiya-siya ang gayong pagtitiwala sa tagapagutos

K. Ang tagapagutos, kung gayon ay kinikilalang katiwala hindi lamang ng kapanakan ng mga sosyo kundi ng mga mamayang nakikipagkalakalan sa korporasyon.

D. Ang mahalaga sa mga ito ay yang katotohan na ngayon ay tiyak na hilig ng pangangalakal na malagay sa anyong korporasyon at hindi batay sa isang pangmamamayan o sa pagsasamahan ng dalawa.

1. AKDB

2. ADKB

3. BKAD

4. KDAB

5. DABK

Ans: 2 – ADKB

4.

A. Ang tunay na pag-uri sa katangian ng isang hanapbuhay ay nasasalig sa katapatan sa isang mahigpit na batas ng kaasalang moral.

B. Ang kasalanang moral ay nagsasaligsig sa kaisipang naglalayon sa matamo ng lahat ng kinauukulan ang pinakamalaking biyaya at ang pagbubunsod ng mapayapang pag-uugnayan ng mga pagtuos.

K. Ang malaking bahagi ng propesyon ay nasasalig sa pagtuipad ng mga tagapag-utos sa kanilang bats at moralidad

D. Ang isang tao ay matatawag bahagi ng propesyonay nasasalig sa pagtupad ng mga tagapag-utos sa kanilang moralidad.

1. ABKD

2. DABK

3. KBAD

4. KABD

5. BDKA

Ans: 3 – KBAD

5.
A. Ito ay parang ibon na maamo sa mga taong nagpapala sa kanya at mailap sa mga naggwawalang-bahala.

B. Tagumpay ang hangad ng bawat tao ngunit ang tagumpay nama’y di napa’y di napakakamit sa lahat ng tao.

K. Sikap at tiyaga ang kailangan upang ito ay matamo.

D. Sino mang magkapalad na magkamit nito ay nagging tampulan ng paghanga at nagsisilbing huwaran ng iba.

1. ABKD

2. AKDB

3. BAKD

4. BADK

5. KBAD

Ans: 3 – BAKD

6.
A. Si DR. Jose Rizal sa pamamagitan ni elias sa kanyang nobelang Noli Me Tangere ang nagsabi nito.

B. Kung pag-iisipang mabuti ang pangungusap. Lalong titibay ang ating pangdakila sa ating pambansang bayani.

C. Hindi natin kinakailangan pang lumabas ng ating bahay, upang ang kanyang sinabi ay mapatotohanan.

D. Ang taong may isang salita ay isang dakilang nilikha.

1. DABK

2. BAKD

3. KADB

4. DAKB

Ans: 1 DABK

7.

A. Ngunit napakarami sa mga tao ang hanggang ngayo’y alipin hindi ng kanilang kapwa kundi ng salapi.

B. Nang dahil dito’y kayrami ng napahamak.

K. Tiyak na alang sino mang nagnanais maging alipin sapagkat ito’y nangangahulugan siya’y may dapat sundin sa lahat ng sa lahat ng sandal.

D.sino ang may nais magiging alipin?

1. ABDK

2. AKDB

3. BKAD

4. DKAB

5. DAKB

Ans: 4 – DKAB

8.

A Dapatwat sa kabila ng sinasabi sa bibiliya na ang magpakababa ay itataas at ang nagpalakas ay ibababa, higit ang mapagmataas kaysa mapagkumbaba.

B. Ang pagpapakumbaba ay isang magandang katangian dapat taglayin ng bawat tao.

K. Tunay na napakamaganda ng katangian ito’y nabanggit sa Banal na kasulatan.

D. Maraming mga taong naniniwala na ang bibliya ay isang gintong aklat ng buhay.

1. ABKD

2. AKDB

3. DBKA

4. BKDA

5. KBAD

Ans: 3 – DBKA

9.
A. Isang paggibik lamang ng isang namamahayag ang mga mamayan ay bumalikwas at sumaklolo sa mga biktima ng gumuhong mga gusali sa Baguio at Cabanatuan.

B. Ang buong kagamitan kinakailangan sa pagliligtas ay buong-puso ipinagkaloob g mga mayroon nito

K. Dahil dito, nalaman ng daigdigna sila’y handang dumamay sa mga nangangailangan maging sila’y handang dumamay .

D. Ang naganap na lindol noong ika 16-ng hulyo ay nabunyag sa mga napakagandang katangian ng mga Pilipino.

1. ABKD

2. AKDB

3. KABD

4. DAKB

5. DKAB

Ans: 5 –DKAB

10.

A. Pag-ibig ang sanhi ng lahat ng pangyayari sa buong daigdig. Binaril si Rizal dahil sa pag-ibig niya sa bayan.

B. May digmaan dahil sap ag-ibig sa tinubuang lupa.

K. May mga nagaganap na krimen dahil sa sarili.

1. ABK

2. AKB

3. BKA

4. KAB

5. BAK

Ans: 5- BAK

To download this reviewer, click HERE. God bless!